KORTE GESCHIEDENIS

Het akkerbouwbedrijf “De Boterbloem” is sinds 1916 in het bezit van de Fam. Hoogendam. De akkers zijn in 1953 verkocht aan de Gemeente Amsterdam als gevolg van een regeling betrekking hebbend op de erven. Hierna is een pachtovereenkomst tot stand gekomen welke in oktober 2002 op hield te bestaan.
Aanvankelijk een gemengd bedrijf, is het uiteindelijk een akkerbouwbedrijf geworden.

 
HUIDIGE SITUATIE

De huidige eigenaar, Trijntje Hoogendam, zette het akkerbouwbedrijf in 1996 voort na het overlijden van haar oom die samen met haar eerder overleden vader het bedrijf hebben geleid.

Vanaf 1996 was het bedrijf biologisch en is zelfs enkele jaren biologisch-dynamisch geweest.

Het bedrijf stond sindsdien ook open voor mensen die om wat voor reden dan ook behoefte hadden aan een zinvolle dagbesteding. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de Boterbloem zich in 2004 aansloot bij Stichting Landzijde.

Daarmee werd de boerderij een van de eerste officieel AWBZ erkende zorgboerderijen van Noord-Holland.

Daarnaast is er een bestemmingsplan “Lutkemeer” gekomen waarin de gemeente Amsterdam i.c. het Stadsdeel Osdorp voornemens is de akkerbouwgronden op te offeren t.b.v.bedrijfsterreinen.
Gedurende een groot aantal jaren was men niet in staat om concrete invulling te geven aan dit beleidsvoornemen.

Vandaar ook dat er varianten door bestuurders werden bedacht:

·        Woningbouw

·        Trammuseum

·        Golfterrein

Uiteindelijk werd begonnen aan “Lutkemeer I”. De uitgifte van kavels is dusdanig dramatisch slecht dat met recht de vraag gesteld kan worden of “Lutkemeer III” nog wel zinvol is.

 

Een ding is echter duidelijk. Voor de Boterbloem is in de bestaande plannen geen ruimte.

 

UITSTEL

 

Medio september 2008 werd de bruikleenovereenkomst door het Stadsdeel Osdorp opgezegd omdat de planning daarin voorzag.
Vooral door het optreden van het actiecomité “Red de Boterbloem” kwam dit op de agenda van het Stadsdeel Osdorp.
Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat in juli 2009 een door de gehele Deelraad Osdorp gedragen motie werd aangenomen waarin werd voorgesteld dat de Boterbloem nog minimaal twee jaar op dezelfde locatie kan blijven, verlenging niet wordt uitgesloten, en indien nodig gezocht gaat worden naar een alternatieve plek.

 

De motie werd door het Dagelijks Bestuur aanvaard.

Van alle gebouwde percelen op Lutkemeer I is minder dan 30% in gebruik, en staat nog ruim 50% onbebouwd. Geen plannen bekend.

In december 2012 mochten wij onderstaande brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland ontvangen(en tot op heden,27 08-2013, gebeurt er helemaal niets op het bedrijventerrein):